مسعود

FEATURED BOOKS

LATEST BLOG POSTS

کوشانی ها

نام های برخی از ایزدان عصر کوشانی و اثرهای باقیمانده آن در ادب والسنه افغانستان

نام های برخی از ایزدان عصر کوشانی و اثرهای باقیمانده آن در ادب والسنه افغانستان مدارا و تسامح از پذیرفتن کیش و آئین، یکی از خصایص عص رکوشانیهاست و بنابر مسکوکات و سنگ نبشته های این دوره که بمعنی اعم از قرن دوم قبل میلاد آغاز تا قرن هشتم میلادی، در مدت یک هزارسال

Sakas

نگاه مختصری به سرگذشت ساکاها

نگاه مختصری به سرگذشت ساکاها جناح غربی رودخانه دنیپر برفراز تپه، قبه های طلایی کلیسای ارتدکس جلایش خیره کننده ی دارد. نخستین بار آئین مسیحی توسط ولادیمیر (978-1015م ) و یاروسلاو (1019-1054م) در این سرزمین  تبلیغ و بحیث دین رسمی دولت پذیرفته شد. اولین کلیسا در سال 1032 میلادی بالای تپه بوجود آمد. هرگاه